سفارش تبلیغ
صبا

تقصیر چیست ؟ مقصر کیست ؟

#تقصیر :

یعنی کوتاهی نمودن عمدی در دو امر :

1. خداشناسی و شناخت معارف حقیقی دین و باطن آن ، همراه با بسنده کردن به ظاهر دین و رها کردن باطن و تأویل آن و تهی ساختن دین از معنا و مقصود حقیقی که برای آن نازل شده

2. کوتاهی و تقصیر در حقوق مؤمنان و برادران دینی و عدالت طلبی که ریشه در خصلت های رذیله ی اخلاقی دارد همچون تکبر و حسادت و طمع و مال اندوزی و سرمایه داری .

و مثال بارز آن قوم یهود و بنی اسرائیل در قرآنست آنان با نسبت دادن ظواهر و شؤون مخلوقات و متشابهات نازل شده به خداوند و سختگیری شدید ظالمانه در مورد #احکام شرعی ظنّی و مُحتَمل و احتیاطی که خداوند نازل نکرده بود و همچنین با پا فشاری بر حرص و طمع و مال اندوزی و سرمایه داری و ادا نکردن حقوق برادران دینی ، مثال بارز #مُقَصِّره هستند.

مقصرین در پی قشری گری و ظاهر بینی که دارند مقامات اولیای الهی و کراماتشان را انکار می کنند و اهل زهد و عرفان را منحرف قلمداد نموده و بجای استدلال و برهان و انصاف در مباحث ، بر کینه و عداوت پای فشاری نموده و همچون قابیل و یهودیان نسبت به اهل حق حسادت و دشمنی می نمایند.

اگر حقیقتا معتقد باشیم آیات #قرآن زنده هستند و همچون خورشید و ماه در هر شبانه روز تکرار شده و جریان می یابند باید قبول کنیم که خداوند به این علت در قرآن کریم ، قصص بنی اسرائیل و قوم یهود را بارها تکرار نموده است که امت اسلام دچار انحرافاتی مشابه آنان نشود.

لازمست عنوان شود اگر چه یهود مثال بارز تقصیر و ظاهر گراییست اما استثناءً همیشه عده ای از یهود به غلو نیز گرایش داشته اند مثل آن دسته از یهود که در مورد #عزیر غلو می کردند و او را پسر خدا می نامیدند.

 

 


» نظر